ברוכים הבאים לתקנון מועדון הלקוחות של פז.

החברות במועדון הלקוחות כפופה לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא את תנאי התקנון בעיון.

עם ההצטרפות למועדוןכל חבר מועדון מאשר, ומקבל על עצמו, את תקנון המועדון במלואו.

 

א. כללי

1. תקנון זה מפרט את תנאי החברות במועדון הלקוחות "Yellow friends", של פז חברת נפט בע"מ ח.צ:  510216054 החלים על שימוש באפליקציית yellow ובאתר האינטרנט yellow click&pick שכתובתו: www.yellow.co.il (להלן ובהתאמה: "פז", "מועדון הלקוחות", "האפליקציה" ו-"האתר" או "אתר האינטרנט").  

2. תקנון זה מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד, ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

3. בכל מקום שבו הוראות תקנון זה מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך. 

4. כותרות הסעיפים לתקנון זה הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.

5. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לפרסומים אחרים של פז, יגברו הוראות תקנון זה.

6. פז שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא וזאת לפי ראות עיניה בלבד. החברות במועדון הינה אישית ומיועדת לחברי המועדון בלבד.

7. פז שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם, את תנאי מועדון הלקוחות, את תנאי התקנון (לרבות בקשר לגביית דמי הצטרפות), ואת ההטבות הניתנות במסגרת המועדון, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין (להלן: "שינוי התקנון").  

8. החל ממועד שינוי התקנון,יחייב הנוסח החדש של התקנון. זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון, ישמרו וזאת בכפוף לקבוע בתקנון זה.

9. במקרה של הפסקת פעילות מועדון הלקוחות ו/או סגירתו (לרבות במקרה שהפסקת הפעילות ו/או סגירת המועדון, תיעשה ביוזמת פז), תינתן לחברי המועדון אפשרות לממש את ההטבות שנצברו לטובתם עד למועד ההודעה כאמור, וזאת בכפוף לתנאי תקנון זה, ובהתאם לדין . למען הסר ספק, לא יתאפשר מימוש חלקי של הטבות ("פתיחת שק", כוס קפה, או כל הטבה אחרת).

10. אין כפל מבצעים/ הנחות/ הטבות/ מועדונים.

11. החברות במועדון הלקוחות, כפופה ומותנית, להסכמה למדיניות הפרטיות של מועדון הלקוחות במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות, הקש כאן: מדיניות הפרטיותככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של מועדון הלקוחות, נא הימנע מהצטרפות למועדון הלקוחות.

12. רשאי להצטרף כחבר מועדון, אך ורק מי שמתקיימים בו, כל התנאים המפורטים להלן:

12.1 מלאו לו 18 שנים.

12.2 בעל גישה זמינה לתיבת דואר אלקטרוני.

12.3 בעל תעודת זהות.

 12.4 קרא תקנון זה בעיון, והסכים לכל תנאיו.

13. פז תהא רשאית שלא להכיר, בצבירת זכויות או בכל הטבה אחרת, של כל חבר מועדון, אשר פעל בניגוד להוראות התקנון או החוק, או נהג בחוסר תום לב (ובכלל זאת, תהא רשאית להפחית כל הטבה או צבירה מחשבונו של חבר המועדון).

לתשומת לבכם: בחלק מתחנות פז וחנויות Yellow לא ניתן לבצע רכישות באמצעות האפליקציה, ולא ניתן ליהנות מההטבות השמורות לחברי מועדון. רשימת התחנות והחנויות  שאינן משתתפות במועדון מצורפת בתחתית תקנון זה כנספח א' ומתעדכנת מעת לעת.

כמו כן, בחלק מתחנות פז לא ניתן לשלם באמצעות האפליקציה בגין התדלוק במשאבות התדלוק. תשלום בגין התדלוק בתחנות אלו ניתן יהיה לבצע באמצעות האפליקציה בקופת חנות הyellow במתחם התחנה, בלבד. רשימת תחנות מצורפת אף היא בתחתית תקנון זה כנספח א' ומתעדכנת מעת לעת.

למען הסר ספק, לא ניתן לשלם באמצעות האפליקציה בתחנות פז, שהנן תחנות סחר.

ב. הצטרפות למועדון וחברות במועדון הלקוחות

14. הצטרפות למועדון הלקוחות תיעשה באמצעות מילוי טופס הרשמה באפליקציה ו/או במסגרת רכישת מוצר ו/או הרשמה לאתר האינטרנט (להלן: " בקשת הצטרפות").

15. בעת ההרשמה, תתבקש למסור בין היתר, את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, הסכמה לכך שמגיש בקשת ההצטרפות קרא את התקנון והסכים לתנאיו, לרבות הסכמה לקבלת דיוור ותכנים פרסומיים  מפז ומחברות הקשורות עמה. לקוחות פזומט מקבוצת פז בע"מ (להלן: "פזומט") ידרשו למלא גם את מס' הרכב  שבו מותקן התקן פזומט ואמצעי תשלום. ייתכן ויתבקשו פרטים נוספים.לקוחות שיצטרפו לשירות "תשלום בצ'יק" – תשלום באמצעות האפליקציה בחנות yellow ותחנות הדלק של פז, יתבקשו להזין פרטי כרטיס אשראי.

16. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שכל נתון או מידע הקשור בהם (לרבות פרטים מזהים) ו/או שנמסרו על-ידם ו/או שהופקו או עובדו בקשר אליהם, ואשר נשמרו ו/או ישמרו בעתיד באיזה ממאגרי המידע המוחזקים או שייכים לחברות קיימות בקבוצת ו/או חברות אשר ישתייכו לקבוצת פז בעתיד, (ולרבות בין היתר פזגז, פז שמנים, פזקר, בז"א, נכסי ושרותי תעופה, פזומט, פזמוביל וכו'), יועברו לידי פז, ופז תהא רשאית לעשות שימוש במידע ובנתונים אלו, לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה, ולרבות לצורך פניות שיווקיות אל המשתמשים וחברי המועדון."

17. הפרטים יישמרו באמצעות מסמך בכתב ו/או עותק מודפס ו/או במדיה מגנטית.

18. עם אישור בקשת ההצטרפות לחברות מועדון על-ידי פז (במקרה שהבקשה אכן תאושר) יהפוך מגיש  הבקשה  לחבר במועדון.

19. זיהוי חברי המועדון שנרשמו באמצעות האפליקציה ו/או באתר, יעשה באמצעות מספר הזהות, ו/או מספר החבר ו/או באמצעות פרטי זיהוי נוספים שאותם מסר הלקוח בעת ההרשמה למועדון הלקוחות, בהתאם לעניין ולשיקול דעתה של פז.

20. במידה שחבר מועדון החליף את מספר הטלפון הסלולארי אשר באמצעותו בוצעה ההרשמה למועדון הלקוחות, הדבר  יגרום לאי זיהויו של החבר. במקרה כזה, על חבר המועדון לפנות לשירות הלקוחות של פז (במספר טלפון 1-800-774-774).

21. במידה שלקוח נרשם הינו חבר קיים במועדוני הלקוחות של פז, פרטי הלקוח אשר יישמרו במערכות פז, יהיו הפרטים שנמסרו בתהליך ההרשמה האחרון שביצע אותו לקוח. למען הסר ספק, הפרטים אותם מסר הלקוח בהליכי הרשמה קודמים יימחקו ולא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש.
להעברת הטבות קודמות שנצברו בחשבון החבר עד לשינוי הפרטים, יש לפנות לשירות הלקוחות של פז (דרכי ההתקשרות לשירות הלקוחות המפורטות בתחתית תקנון זה).

22. יובהר, כי האחריות על מילוי מדויק של הפרטים,ועדכונם על גבי טופס בקשת הצטרפות ו/או במסגרת ההרשמה באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, מוטלת על ממלא הפרטים בלבד.

23. מוסכם, כי בכל מקרה של טעות בהקלדה ו/או הזנת הפרטים, לא תשמע כל טענה כלפי פז ו/או מי מטעמה, ולרבות לעניין אי קבלה כחבר במועדון ו/או אי קבלת מספר חבר ו/או אי קבלת או אובדן הטבות ו/או אי קבלת הודעות שונות הקשורות למועדון.

24. החברות במועדון הינה אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד וכן ללקוחות פזומט אשר ברשותם רכב בו הותקן התקן פזומט, או אמצעי תשלום אחר של פזומט ("לקוח קצה").

25. יודגש, כי החברות במועדון, אינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.     

ג. ביטול ו/או סיום החברות במועדון הלקוחות

26. ניתן לבטל את החברות במועדון באמצעות הודעה לשירות הלקוחות של פז. דרכי ההתקשרות לשירות הלקוחות, מפורטות בתחתית תקנון זה.

27. פז רשאית לבטל את החברות במועדון הלקוחות, ולהפקיע מחבר מועדון כל זכות הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול החברות, במידה ונעשה שימוש שלא כדין במספר החבר שברשות חבר במועדון ו/או במקרה שחבר במועדון, פעל בניגוד להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש באפליקציה, תקנון האתר, ו/או בניגוד לחוק, או בחוסר תום לב.

28. בוטלה חברותו של חבר במועדון הלקוחות, ימחק מספר החבר שלו וחברותו במועדון הלקוחות, תתבטל.

29. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם במספר החבר (להלן: "הליקוי"), על החבר במועדון הלקוחות, לפנות לשירות הלקוחות של  פז ולהודיע על הליקוי.מרגע קבלת אישור פז אודות קליטת הודעתו בדבר הליקוי,פז תעשה ככל הניתן לשמירת ההטבות ו/או נקודות הזכות שנצברו לטובתו.

ד. הרשמה לשירותי התשלום של מועדון הלקוחות

30. חבר מועדון שיהא מעוניין בכך, יוכל להזין באפליקציה פרטי כרטיס אשראי, שיאפשרו ביצוע רכישות/תדלוק באמצעות האפליקציה.  

31. לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי, פז תשמור במאגריה קוד ייחודי (Token), באמצעותו תחייב את כרטיס האשראי של חבר המועדון מול חברת הסליקה, בתשלומים נוספים במסגרת רכישות עתידיות, וללא צורך בהזנה מחודשת של פרטי כרטיס האשראי.

32. כמו כן, פז תהא רשאית לשמור את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי של המשתמש, ולא תשמור במאגריה פרטי כרטיס אשראי נוספים.

33. פז אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לחברי המועדון ו/או למשתמשים באפליקציה ו/או באתר או למי מטעמם, בגין כל שימוש בלתי מורשה במכשיר הנייד, אובדן המכשיר הנייד, מסירתו לגורמים עוינים, או כל שימוש אחר לרעה כלשהו במכשיר הנייד, שיאפשר שימוש בפרטי האשראי שהזין חבר המועדון כאמור.

34. להגנה נוספת על פרטי כרטיס האשראי שהוזנו לאפליקציה, ניתן לקבוע סיסמת אבטחה, בהתאם להגדרות המכשיר הנייד של היצרן.  פז אינה נושאת באחריות כלשהי לעניין זה, שמצוי כולו, באחריותו ובתפעולו של חבר המועדון ו/או יצרן המכשיר.

ה. רכישות באתר האינטרנט, ובאמצעות האפליקציה כל רכישת מוצר באתר האינטרנט, כפופה לתקנון האתר (לעיון בתקנון האתר הקש כאן: https://www.yellow.co.il/regulationclickpick)

35. חבר מועדון שנרשם לשירותי התשלום של מועדון הלקוחות דרך האפליקציה, רשאי לחזור ולבצע באמצעות האפליקציה, עסקאות רכישה שכבר ביצע בעבר באתר האינטרנט של פז   (להלן - "רכישה חוזרת" – או "Refill").

36. פז תאפשר "רכישה חוזרת" של מספר מוצרים בודדים בלבד, כפי שיעודכנו מעת לעת ע"י פז ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכל רכישה חוזרת כאמור, תהא כפופה לתקנון האתר, בהתאמות ובשינויים המחויבים (לעיון בתקנון האתר הקש כאן: https://www.yellow.co.il/regulationclickpick)

37. חבר מועדון שיהא מעוניין לעדכן או לשנות את פרטי ה"רכישה החוזרת", יופנה  לאתר האינטרנט, ויוכל לבצע את הרכישה החוזרת, לפי הפרטים המעודכנים, בגלישה באתר האינטרנט (לרבות מהמכשיר הנייד) ובכפוף לתקנון האתר.

ו. הזמנת שילוח באמצעות yellowbox דרך האפליקציה:

כל הזמנת שילוח באמצעות yellowbox המבוצעת על ידי חבר מועדון דרך האפליקציה, כפופה לתנאי השימוש של yellowbox (לעיון בתנאי השימוש הקש כאן: https://dapi.paz.co.il/corporate/Uploads/Terms/c2c-terms.pdf)

ז. תדלוק

אזהרה -  בתחנת דלק, אין לעשות שימוש כלשהו באפליקציה או במכשיר הנייד מחוץ לרכב.

38. חברי מועדון המשתמשים באפליקציה, זכאים לרכוש דלק (להלן - "תדלוק") באמצעות האפליקציה - בכפוף למסירת פרטי כרטיס אשראי תקף וביצוע רכישה באשראי.  

39. חבר מועדון שיבקש לתדלק באמצעות האפליקציה, יקבל,  קוד לתדלוק –  והתדלוק יתאפשר רק לאחר הזנת קוד התדלוק במשאבה זו. 

40. עם סיום התדלוק במשאבה, יחוייב כרטיס האשראי שמסר חבר המועדון בסכום התדלוק, ולבקשתו, תודפס חשבונית עבור חבר המועדון, במדפסת המיועדת לכך במשאבת התדלוק, ובהתאם לדין.

41. פרטי התדלוק העיקריים (מחיר, כמות, מועד, מיקום) יישמרו בהיסטוריית הרכישות של חבר המועדון, אשר ניתנת לצפייה בכל עת, באפליקציה, תחת הלשונית Yellow  שלי.

ח. רכישה בחנויות yellow

42. חבר מועדון שנרשם לשירותי התשלום באמצעות האפליקציה, יהא רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האפליקציה, בחנויות yellow  המשתתפות במועדון.

43. הרכישה בחנויות yellow  המשתתפות במועדון, באמצעות האפליקציה, תתבצע בכפוף למסירת/הצגת מספר תעודת הזהות של חבר המועדון, למוכרן בחנות.

44. לאחר מסירת מספר הזהות, תישלח לחבר המועדון הודעה למכשיר הנייד, לאישור התשלום (לחברי מועדון שיאפשרו הודעות דחיפה במכשיר הנייד ("Push Notifications"), ההודעה תישלח באופן זה. חברי מועדון אחרים נדרשים לפתוח את האפליקציה לצורך אישור התשלום).

45. עם אישור התשלום על-ידי חבר המועדון, אמצעי התשלום (כרטיס האשראי) שאת פרטיו הזין חבר המועדון בעת ההרשמה לשירותי התשלום, יחוייב במחיר הרכישה בחנות. 

ט. "כסף" מועדון הלקוחות של פז

ט(1). צבירה ותנאי מימוש

46. עבור רכישות מוצרים באמצעות האפליקציה בחנויות yellow, באתר האינטרנט, וכן עבור תדלוק בתחנות הדלק של פז (באמצעות האפליקציה, או פזומט) - חבר המועדון יצבור "כסף", שניתן למימוש וצבירה, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן – "'כסף' ").

47. עבור רכישות ותדלוקים, חבר המועדון יצבור "כסף", בשיעורים המפורטים להלן:

47.1  תדלוק: חבר המועדון יצבור 10 אגורות  בגין כל ליטר דלק,  וכל ליטר גפ"מ שרכש (ובלבד שהתדלוק בוצע באמצעות פזומט מזוהה, או אפליקציה)– ולכל היותר 30 ₪ בגין תדלוקים בכל רבעון, בסך הכל.  צבירה בגין תדלוק גפ"מ תתאפשר בתשלום באמצעות האפליקציה, בחנות הyellow  בלבד.

47.2 רכישת מוצרי מזון או משקה, בלבד, באמצעות האפליקציה, בחנויות yellow: חבר מועדון שירכוש מוצרי מזון ו/או משקה, בחנויות yellow, באמצעות האפליקציה, יצבור "כסף" בסך של 10% ממחיר הרכישה. להסרת ספק, האמור לעיל לא יחול על מוצרים ושירותים המוחרגים בהתאם לפרק ח(3) להלן, שאינם מקנים זכאות כלשהי ל"כסף", צבירה, או כל זכות אחרת.

47.3 רכישת מוצרים באתר, באמצעות כרטיס אשראי שמור: חבר מועדון שיבחר לשמור באתר (או באמצעות האפליקציה), פרטי כרטיס אשראי לצורך רכישות עתידיות, יהא זכאי לצבור "כסף" בסך של 10% ממחיר כל רכישה באתר (למעט רכישות מוצרים מוחרגים, המפורטים בפרק ח(3) להלן).

הזכאות לצבירת "כסף" תחל ממועד שמירת פרטי כרטיס האשראי לצורך רכישות עתידיות, וכל עוד פרטים אלו שמורים באתר או באפליקציה (במקרה של מחיקת פרטי האשראי על-ידי חבר המועדון, לא ייצבר "כסף" בגין רכישות נוספות). לקוח שביצע רכישה באתר, אך לא שמר  את פרטי כרטיס האשראי לצורך רכישות עתידיות, לא תקום לו זכאות לצבירת "כסף" לזכותו בגין רכישות באתר.

(כמפורט בסעיף 30 לעיל, לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי מחבר המועדון, פז תשמור במאגריה קוד ייחודי בלבד (Token), ולא את מספר כרטיס האשראי עצמו, שיישמר בחברת הסליקה בלבד.

עדכון "שק הכסף" בגין רכישה מהאתר של חבר מועדון שפרטי כרטיס האשראי שלו שמורים באתר,  יתבצע במועד איסוף החבילה על ידי חבר המועדון ולא במועד ביצוע ההזמנה מהאתר (לדוג' מוצר שיוזמן מהאתר ב- 30.9. וייאסף ביום 1.10.18, עדכון  שק הכסף בגין רכישת מוצר זה יתבצע  ב- 1.10 בלבד).

47.4 עבור שילוח חבילות באמצעות yellowbox דרך האפליקציה, חבר המועדון יצבור "כסף", בשיעורים ובמועדים המפורטים להלן:

חבר מועדון שיבצע שילוח חבילה באמצעות yellowbox, דרך האפליקציה, יצבור "כסף" בסך של 10%.

סכום הצבירה הנ"ל, יחושב מעלות  הזמנת השילוח הראשונה דרך האפליקציה, בלבד. חבר המועדון לא יהיה זכאי לצבירה בגין עלויות נוספות אשר הוא עשוי להיות מחויב בגין השימוש בשירות הנ"ל.

48. "כסף" שצבר כל חבר, יצטבר במהלך כל רבעון קלנדרי  מחדש בחשבון ששמו "שק הכסף".

49. בסיומו של כל רבעון, חשבון שק הכסף יתאפס, בכל מקרה, והצבירה בו תחל מחדש מאפס, עם תחילת הרבעון הקלנדרי העוקב. 

50. במידה שעד למועד סיום הרבעון הקלנדרי, חבר המועדון לא יצבור "כסף" בסך של 50 ₪ לפחות - כל "כסף" שייצבר באותו רבעון קלנדרי יימחק ("שק הכסף" יתאפס), וחבר המועדון לא יהא זכאי לממש סכומים אלו, ולא יהא זכאי לכל זכות אחרת, בקשר לסכומים אלו – שכאמור, יימחקו לחלוטין.  

51. חבר מועדון שצבר לזכותו ב-"שק הכסף" (במהלך אותו רבעון קלנדרי, כאמור), "כסף" בסך של לפחות 50 ₪, יהא זכאי לממש את הסכום שהצטבר לזכותו באותו רבעון ב-"שק הכסף", כמפורט בתקנון זה (להלן ובהתאמה – "פתיחת שק הכסף" ו –"סכומים למימוש" או "סכומים לבזבוזים").

"סכומים למימוש", יצטברו לזכותו של חבר המועדון מרבעון לרבעון. חבר מועדון שיצבור ברבעונים שונים, למעלה מ-50 ₪ בכל רבעון, יהא זכאי לממש את כל ה"סכומים למימוש" שצבר לזכותו, ברבעונים אלו, בכפוף למגבלות המפורטות להלן.

דוגמא להמחשה: לחבר מועדון שצבר 70 ₪ ברבעון הראשון, 30 ₪ ברבעון השני, ו-80 ₪ ברבעון השלישי של השנה - הצטבר בסך הכל, 150 ₪ כ-"סכום למימוש" (70 ₪ בגין הרבעון הראשון ו80 ₪ בגין הרבעון השלישי. הסכום שנצבר ברבעון השני, אינו נזקף בדוגמא זו לזכותו של חבר המועדון, כיוון שלא הסתכם ב-50 ש"ח לפחות באותו רבעון, ולכן התאפס ונמחק).

52. למען הסר ספק, במהלך כל שנה, יחושבו ארבעה רבעונים קלנדריים:

א. 1 בינואר עד 31 במרץ ("רבעון קלנדרי ראשון").

ב. 1 באפריל עד 30 ביוני ("רבעון קלנדרי שני").

ג. 1 ביולי עד 30 בספטמבר ("רבעון קלנדרי שלישי").

ד. 1 באוקטובר עד 31 בדצמבר (רבעון קלנדרי רביעי").

53. מובהר כי מועדי תחילתו וסופו של כל רבעון קלנדרי, הינם מועדים קבועים, ואינם תלויים במועד הספציפי שבו חבר המועדון החל לצבור "כסף", ביצע רכישות,  ו/או הצטרף למועדון. פז תהא רשאית להאריך רבעון ו/או לאחד מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין הרבעונים.

ט(2). מגבלות מרכזיות

54. הסכומים למימוש שיצטברו לזכות חבר המועדון, ניתנים למימוש ברכישת מוצרים בחנויות yellow בלבד.

55. למען הסר ספק, מובהר כי הסכומים למימוש, אינם ניתנים למימוש ברכישת דלק ו/או ברכישת מוצרים כלשהם באתר האינטרנט.

56. לאחר כל רכישה של מוצר בחנות yellow, באמצעות "סכומים למימוש", תופחת עלותה של הרכישה, מהסכום המצטבר למימוש, שעומד לזכותו של חבר המועדון. למען הסר ספק, רכישות באמצעות "סכומים למימוש" אינן מזכות בצבירת "כסף" כלשהו.

57. במקרה שהסכום למימוש שצבור לזכותו של חבר המועדון, נמוך ממחיר הרכישה, ניתן לממש את מלוא הסכום למימוש שצבור לזכותו של חבר המועדון (כך שלא יוותר סכום צבור כלשהו לזכותו), ואת ההפרש להשלים בתשלום במזומן או אשראי. בכל מקרה אחר, לא ניתן לשלב באותה רכישה סכומים למימוש, ואמצעי תשלום אחרים. 

58. הסכומים למימוש יצטברו ויעמדו לזכותו של חבר המועדון - במשך שנתיים (24 חודשים) מהמועד האחרון שבו נוספו לחשבונו של החבר סכומים למימוש (להלן – "מועד הפקיעה").

59. כל סכום למימוש שיוותר לזכותו של הלקוח לאחר "מועד הפקיעה" - יימחק, ולא ייקנה לחבר המועדון זכות כלשהי, וחבר המועדון לא יישמע בכל טענה לגביו.

60. "הסכום למימוש" המצטבר, המקסימלי, שרשאי לצבור חבר מועדון בכל עת – הינו 1,000 ₪ (להלן – "הסכום המצטבר המקסימאלי").

61. יובהר כי חבר מועדון שהסכום המצטבר שעומד לזכותו, הינו "הסכום המצטבר המקסימאלי", לא יוכל לצבור כספים נוספים לזכותו, מעבר לסכום זה. כל "סכום למימוש" נוסף, יימחק, לא ייחשב או יצטבר לזכותו של חבר המועדון, ולא יקנה לחבר המועדון זכות כלשהי.

62. הסכום הרבעוני המקסימלי, המצטבר (בכל רבעון), שניתן לצבור בגין תדלוק בתחנות הדלק של פז, הינו 30 ₪  לכל היותר ברבעון. מעבר לסכום זה, לא יצטבר "כסף" מועדון עבור החבר, בגין תדלוק, באותו הרבעון. מובהר כי גם במקרה של איחוד רבעונים  על ידי פז, מכל סיבה שהיא (להלן: "רבעון מוארך"),  ו/או הארכת התקופה העומדת לזכות חבר המועדון לצבירת 50 ₪ ל"שק הכסף", לא יכול כל שינוי  ו/או הגדלה במגבלת הסכום המקסימלי  אותו ניתן לצבור בגין תדלוק, והיא תיוותר על סכום מקסימלי של 30 ₪ לתקופה המוארכת ו/או לשני הרבעונים יחד .

63. בכל מקרה, לא ניתן לממש "סכום למימוש", באותה הרכישה שבגינה נפתח "שק הכסף" עבור חבר המועדון באותו רבעון (דהיינו, העסקה שבה נחצה רף 50 ₪ , שהצטברו לטובת חבר המועדון באותו רבעון), אלא רק בעסקה נפרדת, מאוחרת יותר.

64. חבר המועדון הינו האחראי הבלעדי להתעדכן במצב חשבונו (מצב "שק הכסף" הרבעוני, וכן הסכום למימוש המצטבר בחשבונו, לפי העניין) - וזאת באמצעות בדיקה באזור הייעודי לכך באפליקציה – כמו גם  בנהלי וכללי המועדון המתעדכנים על פי החלטת פז מעת לעת ובהתאם לדין, בשירות הלקוחות של פז, ובכל חנויות Yellow המשתתפות במבצע - ולא תחול על פז כל אחריות לכך.

מבלי לגרוע מכך, חבר המועדון מסכים ומאשר לפז לשלוח לו מעת לעת, לפי שיקול דעתה, בכל אמצעי תקשורת, עדכונים בדבר מצב חשבונו, ולרבות בהקשרים אלו, ובכל הקשור למועדים הרלוונטיים. 

ט(3). "מוצרים ושירותים מוחרגים" שאינם מקנים זכויות כלשהן לחברי המועדון

65. לתשומת לבכם: רכישת סיגריות ו/או מוצרי טבק ועישון, וכן תשלומים בגין הטענת איזיפארק, הטענת סלולארי ו/או משיכת כספים - אינם מקנים זכאות כלשהי ל-"כסף", לצבירה ב-"שק הכסף", או כל זכות אחרת (לרבות, צבירה, החלפה, המרה,  או כל זכות אחרת) .

66. לתשומת לבכם: רכישת מוצרי non food  (מוצרים שאינם מוצרי מזון ו/או משקה) בחנויות ה- yellow אינה מקנה זכאות כלשהי "לכסף", לצבירה ב- "שק הכסף" או כל זכות אחרת (לרבות צבירה, החלפה, המרה, או כל זכות אחרת).

67. פז שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את רשימת המוצרים והשירותים המוחרגים.

ט(4).תנאים נוספים שחלים בקשר לכספים הנצברים

68. ייתכן שמעת לעת, פז תעניק לחברי מועדון חדשים, הטבות הצטרפות למועדון (לרבות, בין היתר, "כסף" בסכומים שונים), וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ככל שפז תעניק לחברי מועדון חדשים מתנות הצטרפות כאמור, כל תנאי המועדון יחולו בקשר לסכומי מתנות אלו.

69. מודגש, כי מתנת ההצטרפות, ככל שתהא כזו, הינה הטבה ראשונית, פז רשאית בכל עת להפסיק את מתן הטבת ההצטרפות ו/או לשנות את תנאיה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לדין.

70. "כסף" יצטבר לזכותו של חבר המועדון אך ורק בעת הרכישה. לא ניתן יהיה לזכות את החבר בדיעבד. מובהר כי זיהוי חבר המועדון ככזה, לפני עריכת החשבון, הינו באחריותו של חבר המועדון בלבד.

71. "כסף", או "סכומים למימוש" שנצברו בגין מוצר, אשר בסופו של יום הוחזר לחנות מסיבה כלשהי, ינוכו בהתאמה מחשבונו של החבר.

72. רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל, לא תזכה את החבר ב"כסף"  (או ב"סכומים למימוש" כלשהם), ופז תהא רשאית למחוק "כסף" או סכומים למימוש בכל עת, בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל.

73. מוסכם כי רישומי פז לגבי הכספים שהצטברו, מועדי הצבירה, או לגבי כל עניין אחר הקשור למועדון הלקוחות, יהיו ראיה מוחלטת שאין אחריה ערעור (חלוטה).

74. מובהר בזאת, כי פז תהיה פטורה מאחריות כלפי חבר המועדון, במקרה שיחולו טעויות בצבירה כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה, חומרה, באתר האינטרנט או באפליקציה.

75. חבר מועדון שמעוניין להשיג או להעיר בקשר לצבירה העומדת לזכותו, יפנה לפז, בכתב, בדרכי ההתקשרות המפורטות בתחתית תקנון זה, עד שלושה חודשים ממועד הרכישה, בצירוף העתק של חשבונית הקניה ופירוט השגותיו. בכל מקרה של מחלוקת, פז תכריעה בה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. לבירורים בעניין זה, ניתן לפנות בכל דרכי ההתקשרות, לשירות הלקוחות של פז.

י. מבצעים נוספים, קופונים והנחות לחברי מועדון

76. החברות במועדון מזכה את חברי המועדון בהטבות בלעדיות ו/או מבצעים שונים אשר יפורסמו על ידי פז מדי פעם ובהתאם לשיקולה הבלעדי. תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים הינו הזדהות כחבר מועדון הלקוחות בעת ביצוע התשלום.

77. ההטבות אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד בין מספר חברים ו/או אמצעי זיהוי ו/או להמרה למזומן.

78. בנוסף, פז תהא רשאית לשלוח מעת לעת לחברים במועדון, קופונים אשר יקנו להם הטבות בחנויות והכל בכפוף לתנאים המפורטים בכל קופון.

79. תוקף הקופון יהיה מוגבל עד למועד האחרון לשימוש, אשר יופיע על גבי הקופון. מובהר, כי לא יהיה ניתן לעשות שימוש בקופון פג תוקף (לאחר המועד האחרון לשימוש), ויראו אותו כבטל.

80. רכישה באמצעות קופון הינה פעולה חד פעמית. לאחר הרכישה יהיה הקופון חסר תוקף. אין להעביר ו/או להעתיק בכל דרך, קופון שנעשה בו שימוש.

81. ברכישה בעזרת קופון לא ניתן לנצל כפל מבצעים ו/או כפל הטבות.

82. ברכישה באמצעות "קופון", חבר המועדון יצבור "כסף" לשק הכסף, לפי הסכום שאותו שילם בפועל בעת הרכישה (ולא יצבור "כסף", בגין ההנחה שניתנה לו במסגרת הקופון).

83. במסגרת מבצעי "חבר מביא חבר", חבר המועדון רשאי לשלוח קישורים (לינקים), אך ורק למי שנתנו הסכמה מוקדמת לקבלת הלינק. למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על משלוח קישורים (לינקים), בטרם קבלת הסכמה מוקדמת זו.

84. במקרה של שליחת קישור (לינק) על ידי חבר מועדון בטרם קבלת הסכמה, חבר המועדון ששלח את הלינק יישא באופן בלעדי בכל האחריות הנובעת מהתנהלות זו – ובכלל זאת, ישפה את פז בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מהפרת תנאי זה".

85. מדי פעם ובהתאם לשיקולה הבלעדי והמוחלט של פז ייהנו חברי המועדון מהטבות בלעדיות, מבצעים מיוחדים ועוד.

86. מוסכם, כי פז שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולה הבלעדי מעת לעת.

87. פז רשאית לקבוע, ולשנות מעת לעת, את התנאים הקשורים להטבות, לרבות אך לא רק, להגביל את צבירת ההטבות בקשר למוצרים מסוימים בלבד, לחנויות מסוימות בלבד, לשימוש בשירותים מסוימים בלבד וכו' וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, מובהר כי פז לא תהיה מחוייבת להודיע לחבר המועדון על שינוי תנאים אלו.

כוס קפה שישית מתנה

88. חבר מועדון שירכוש חמש כוסות קפה בחנויות yellow, יהיה זכאי לכוס קפה שישית במתנה, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

89. רכישה של 5 (חמש) כוסות קפה בחנויות בתוך חצי שנה (להלן: "חמש הכוסות" ו - "צבירת חמש הכוסות").

90. הזדהות בקופה כחבר מועדון (באמצעות מספר תעודת זהות), במעמד רכישת כל אחת מחמש הכוסות.

91. צבירת חמש כוסות ומימוש הכוס השישית לא תתאפשר, במקרה שהתשלום עבור חמש הכוסות, יבוצע באמצעות כרטיס מועדון המעניק הטבות לחבריו (כגון: כרטיס אשראי שופרסל, סיבוס, כרטיס אשראי חבר וכיוצ"ב).

92. לא ניתן להמיר את כוס הקפה השישית בהטבה אחרת ו/או בכסף.

93. לא יתאפשר מימוש של כוס קפה שישית, למעלה מפעם אחת ביום.

94. יש להשלים את צבירת חמש הכוסות תוך חצי שנה (6 חודשים), מיום רכישת כוס הקפה הראשונה. ככל שחבר המועדון לא ישלים צבירת חמש כוסות תוך חצי שנה מיום רכישת כוס הקפה הראשונה, ימחקו כוסות הקפה הצבורות לזכותו.

יא. תנאים כללים - שונות

95. במקרה של סתירה ו/א ואי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תיגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

הודעות בכתב

96. חבר המועדון מאשר ומסכים לקבל כל הודעה מפז ו/או מגורמים הקשורים בה, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, ולרבות הודעות אודות חובות כספיים, ו/או הודעות בקשר למועדון הלקוחות, לאתר האינטרנט, לאפליקציה, לyellow ו/או לפז, וכן הודעות הקשורות ברכישת מוצר, לתיבת הדואר האלקטרוני הנייד שכתובתה הוזנה על-ידו במסגרת ההרשמה למועדון (ו/או הרכישה במסגרת אתר האינטנרנט ו/או האפליקציה) ו/או למכשיר הטלפון הנייד אשר מספרו הוזן על- ידו במסגרת ההרשמה למועדון (ו/או הרכישה במסגרת אתר האינטרנט ו/או האפליקציה

החזרת סוללות ופסולת אלקטרונית

97. כל אדם רשאי למסור בכל אחת מחנויות Yellow, במסגרת שעות הפעילות, וללא תמורה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, בדומה למוצר שרכש, וסוללות, והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמל ואלקטרוני ובסוללות תשע"ב – 2012. לא תתאפשר מסירת פסולת מזיקה. 

דיוור ישיר ופרסום

98. חבר המועדון מסכים ומאשר, כי פז ו/או כל גורם מטעמה ו/או שקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין, רשאים להשתמש בנתונים שמסרת, ובמידע שנאסף לגביך בקשר למועדון הלקוחות, ו/או השימוש באפליקציה ו/או באתר, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או פניה אליך בהצעות מסחריות שונות ו/או דיוור ישיר (מאגר מידע מספר: 700093177)- והכל באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, , הודעות טלפוניות, משלוח דואר רגיל, וכל דרך אחרת. ניתן לבטל הסכמה זו באמצעות פניה לשירות הלקוחות של פז, לפי פרטי ההתקשרות המפורטים בתחתית תקנון זה.

שיפוי

99. כל משתמש ו/או חבר מועדון, מתחייב לשפות את פז, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר-טרחת עורך-דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרת המשתמש ו/או חבר המועדון את תנאיו של תקנון זה.

100. כל משתמש ו/או חבר מועדון, מתחייב לשפות את פז, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרת המשתמש ו/או חבר המועדון את תנאיו של תקנון זה.

המחאת זכויות

101. פז תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור למועדון החברים, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאיו של תקנון זה.

שיפוט

102. הדין החל על המועדון ועל כל עניין קשור בו (לרבות תקנון זה), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לאפליקציה ו/או למועדון, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף למועדון ו/או לשימוש למועדון, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

מידע ופרטים נוספים

103. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון החברות ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות הלקוחות בטלפון 1-800-774-774 או בכתובת: פז חברת נפט בע"מ / פזומט מקבוצת פז בכתובת בע"מ, יורופארק קיבוץ יקום, בנין הולנד, מס' 4, או במייל:pazcustomer@paz.co.il.

104. חבר מועדון יוכל לבדוק את ההטבות שנצברו לטובתו, באמצעות בדיקה באזור הייעודי לכך באפליקציה – כמו גם  בנהלי וכללי המועדון, בשירות הלקוחות של פז, ובכל חנויות Yellow המשתתפות במועדון.

לשירותכם בכל עת

 

נספח א'

רשימת תחנות פז שלא ניתן לשלם בהן במשאבות התדלוק באמצעות האפליקציה (תשלום באמצעות האפליקציה, בגין תדלוק, ניתן יהיה לבצע בחנות הyellow  בלבד).

 

מספר התחנה

שם התחנה

כתובת התחנה

107

נווה צדק

אילת 35, תל אביב-יפו

110

הקריה

דרך בגין  148 , הקריה, תל אביב 

121

צבר (מקווה ישראל)

דרך ירושלים 8, אזור 

127

רמלה קטנה

הרצל 84, רמלה

158

השלום

דרך השלום 13, תל אביב 

192

פז גן

קויפמן 7, (מול בית גיבור) תל אביב

203

רשף ת"א

סעדיה גאון 24, תל אביב -יפו

320

צפת

דרך העצמאות מול תחנה מרכזית אגד, צפת

336

עוז טבריה

הגליל 37, טבריה

353

יזרעאליה

דרך שמחה גולן, נווה שאנן, חיפה

407

כפר יאסיף

כפר יאסיף

414

נצרת עילית

מעלה יצחק 25, נצרת עילית

502

המלך דוד

המלך דוד 19, ירושלים

509

עזריה 

דרך יריחו, ירושלים

511

נווה יעקב 

דרך רמאללה, ירושלים

512

רמת אשכול

פארן 5, ירושלים

530

אלנבי 

דרך חברון 99, ירושלים

536

אקסודוס

אקסודוס 6, אשקלון

 רשימת תחנות פז וחנויות yellow שאינן משתתפות במועדון

מספר
התחנה

שם התחנה

 כתובת התחנה

196

למד

כביש קאנטרי קלאב, מול אזורי חן, תל אביב

213

חגור

כביש 444, צומת קיבוץ חורשים, מושב חגור

237

תנובות

כביש 57, בכניסה למושב תנובות

249

נאות אביב

דובנוב 7, תל אביב

302

עפולה

חטיבה 9, פינת הולנד, עפולה

311

חוואסה

דרך בר יהודה בכניסה לצ'ק פוסט, בכניסה לנשר

328

כפר תבור

כביש 65, מרכז כפר תבור לכיוון צפון

388

צומת הנשרים

דרך בר יהודה 89, נשר

508

רוקפלר

מוזיאון רוקפלר, מזרח ירושלים

509

עזריה

דרך יריחו, ירושלים

511

נווה יעקב

דרך רמאללה, ירושלים

517

גבעת שאול

בית הדפוס, ירושלים

530

אלנבי

דרך חברון 99, ירושלים

616

אופקים

שדרות הרצל, אופקים

 

(3) רשימת תחנות פז (סחר) שאינן משתתפות במועדון

תחנה

מספר תחנה

מרום גולן

948

ד.אפרתי ובניו בע"מ

957

עמיקם כפר שתופי

959

פלמ"ח צובה

961

עין המפרץ

965

מושב כפר ויתקין

968

מוסך כפר בלום

971

קבוץ כברי

972

כפר הרא"ה זעירא זהר

974

רה"ן חקלאות תעשיה ותירות בע"מ

985

כפר סאלד

987

באר טוביה-ג.י.א.ח.ניהול והש

282

עין זיוון

923