מדיניות הפרטיות של פז

 

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של  פז חברת נפט בע"מ ח.צ: 510216054 (להלן "פז").

החברות במועדון, וכן השימוש באפליקציית yellow, ובאתר האינטרנט  www.yellow.co.il (להלן – "האפליקציה" ו-"האתר" או "אתר האינטרנט"), כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו במלואם (וכן בתקנון מועדון הלקוחות, תקנון האתר, ותנאי השמוש באפליקציה).

ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, נא הפסק את חברותך במועדון באופן מידי, והימנע מכל שימוש.

1. פז תאסוף, תפיק ותשמור במאגר המידע שברשותה (מאגר מידע Yellow Friends שמספרו 700093177), פרטים ומידע, בקשר לגולשים ולמשתמשים באפליקציה ובאתר, ו/או בקשר לחברים במועדון (להלן וביחד - "המשתמשים וחברי המועדון").

2. פז שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. למשתמשים ו/או חברי המועדון, ו/או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי פז ו/או כל גורם הקשור בה בגין כך. מדיניות הפרטיות המעודכנת תפורסם באפליקציה ובאתר. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.

3. מדיניות הפרטיות חלה על כל צפייה ו/או שימוש באפליקציה ו/או באתר, בכל אמצעי התקשורת, ועל כל עניין הקשור למועדון ו/או לחברות במועדון.

4. האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אף רבים במשמע, ולהפך.

5. כתנאי לחברות במועדון הלקוחות, תתבקש להירשם באמצעות מסירת פרטים אישיים מזהים הכוללים, בין היתר: שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, דואר אלקטרוני. לקוחות פזומט מקבוצת פז בע"מ (להלן: "פזומט") ידרשו למלא גם את מס' הרכב שבו מותקן התקן פזומט ואמצעי תשלום. לקוחות שיצטרפו לשירות "תשלום בצ'יק" על תדלוק ייתבקשו להזין פרטי כרטיס אשראי.

6. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שפז תאסוף מידע בקשר אליהם, פרטיהם האישיים ורכישותיהם, במסגרת האפליקציה, האתר, תחנות הדלק של פז, חנויות yellow,  באמצעות "פזומט" ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לפז - בין אם יימסר באופן ישיר על-ידיהם, ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף בעקבות רכישותיהם או פעילותם, ולרבות בין היתר: היסטוריית גלישה, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באפליקציה ו/או באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, נתונים אודות המיקום ומסלול התנועה של המשתמשים וחברי המועדון ו/או של המכשירים האלקטרוניים שברשותם (להלן – "נתוני המיקום"), מספר הטלפון הנייד, כתובותIP , מספר זיהוי של המכשיר האלקטרוני (IMEI), נתוני כרטיסי אשראי (יישמרו באופן מוצפן בלבד - באמצעות טוקן), וכדומה (להלן - "המידע").

 

7. מובהר ומוסכם, כי פז רשאית להפיק ולאסוף את נתוני המיקום (נתונים אודות המיקום ומסלול התנועה של המשתמשים וחברי המועדון ו/או של המכשירים האלקטרוניים שברשותם) – וזאת גם בעת שהאפליקציה אינה פועלת, לדוגמה, באמצעות אותות GPS ומידע אחר אשר נשלח על-ידי המכשיר הסלולארי שבו מותקנת ומופעלת האפליקציה.

8. ניתן למנוע את איסוף נתוני המיקום ממכשירך, באמצעות שינוי ההגדרות בהתאם להוראות היצרן של המכשיר, בכל עת. במידה שלא תאפשר איסוף נתוני מיקום, ייתכן ולא ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים הנכללים באפליקציה (חלקם או כולם).       

9. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שכל המידע האמור יישמר ויוחזק על-ידי פז, במאגר מידע אחד או יותר.

10. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שפז תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע, ולעשות שימוש במידע זה למטרות שיווק ומכירות, מתן הטבות, פניה וזיהוי, שיפור השירות, מתן שירותים, דיוור ישיר, פנייה למשתמשים ולחברי המועדון בכל דרך, עידוד נאמנות, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק - ובכלל זאת, מסירת, גילוי ו/או מכירת מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

11. יודגש, כי איש מהמשתמשים וחברי המועדון אינו חייב לתת הסכמתו למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע.

12. בכל שימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או הרשמה למועדון, המשתמשים וחברי המועדון מסכימים מרצונם, למתן מלוא המידע כאמור, לכל שימוש בו ולהעברתו, והכל כמפורט במדיניות פרטיות זו.

13. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שלמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, פז רשאית להעביר את המידע לרשתות ו/או חברות ו/או גופים נוספים, בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, פז לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור.

14. פרטיו האישים של חבר המועדון (שם, תעודת זהות, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע המאובטח של פז.

15. האפליקציה והאתר (לרבות המידע המוזן על-ידי המשתמשים), מאובטחים באמצעות פרוטוקול SSL (Secure Socket Layer), וכן עומדים בתקן PCI. פז נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי ("חברת הסליקה"). פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באפליקציה ו/או באתר, אינם נשמרים במערכותיה של פז.

16. עם מסירת פרטי האשראי, הנתונים מועברים ישירות (באמצעות פרוטוקול SSL), לחברת הסליקה, בהתאם לתקני אבטחה בין לאומיים ו/או תקנים מקבילים אחרים שאושרו על ידי חברות האשראי.

17. מידע שיימסר על ידי המשתמשים וחברי המועדון לצורך תשלום באמצעות כרטיסי אשראי, יועבר לחברות האחראיות לביצוע התשלום בפועל, וחברות אלו תהיינה אחראיות לגביית התשלום, ולחיוב אמצעי התשלום.  

18. לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי, ובהתאם לבקשת חבר המועדון בלבד, פז תהא רשאית לשמור במאגריה קוד ייחודי (Token), באמצעותו תחייב את כרטיס האשראי של חבר המועדון מול חברת הסליקה, בתשלומים נוספים במסגרת רכישות עתידיות, וללא צורך בהזנה מחודשת של פרטי כרטיס האשראי. כמו כן, פז תהא רשאית לשמור את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי של חבר המועדון.

19. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לקבל דיוור, תכנים שיווקיים ו/או דברי פרסומת ו/או הודעה על מבצעים ו/או הנחות ו/או הודעה על שינוי בשירות ו/או שינוי באתר ו/או שינוי באפליקציה ו/או כל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול הדעת הבלעדי של פז - באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן וביחד - "דיוור").

20. משתמשים וחברי מועדון שאינם מעוניינים לקבל דיוור פרסומי, רשאים לבקש להסיר את שמם מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעת פרסומת אלקטרונית שתישלח על-ידי פז ו/או באמצעות פניה בעל-פה ו/או בכתב לכתובת pazcustomer@paz.co.il או למוקד השירות בטלפון מספר: 9974*. במקרה כאמור, פז תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

21. יובהר כי המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לקבל הודעות מתפרצות (Push notification),  ובכלל זאת, מאשרים קבלת עדכונים הודעות והתראות מתפרצות (לרבות צלילים) גם כאשר האפליקציה אינה בשימוש, באמצעות שרתי המכשיר שעליו מותקנת האפליקציה.

הינך רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות מתפרצותכולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך.

22. פז רשאית לעשות שימוש במחרוזות אותיות ומספרים, המשמשות לאגירת מידע הנשמר בזיכרון המחשב של המשתמש (ידועים בשם- Cookies (עוגיות).

23. בנוסף, פז רשאית לעשות שימוש בפיקסלים  ו/או "משואות רשת" (web beacons) ו/או בכל טכנולוגיה אחרת במסגרת האפליקציה ו/או האתר, בין היתר לצורך ניטור הרגלי הגלישה והיסטוריית הגלישה של משתמשים.

24. מובהר כי לא מתבקש אישור כלשהו, בטרם הפעלת תוכנות אלו. בכדי להפסיק את השימוש ב- Cookies בעת הגלישה באתר, יש להגדיר זאת בדפדפן האינטרנט של המשתמש. מובהר כי יתכן ונטרול ה-Cookies יפגע ביכולת להשתמש באתר, ובשרותים השונים המוצעים במסגרתם, וכן בגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים.

25. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל משתמש ו/או חבר מועדון, זכאי לעיין בעצמו או באמצעות בא כוחו שהורשה לכך בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שנאסף אודותיו במאגר המידע של פז (ככל שנאסף). יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף ו/או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של המשתמש או חבר המועדון).

26. משתמשים ו/או חברי מועדון שמעוניינים כי מידע בקשר אליהם יימחק ממאגר המידע של פז, מוזמנים לפנות בכתב לשירות הלקוחות בפקסימיליה ו/או בכתובת הדואר האלקטרוני ו/או במכתב לתיבת הדואר אשר פרטיהם מופיעים מטה בתקנון זה.

27. לאחר קבלת דרישה למחיקת מידע בקשר למשתמשים ו/או חברי המועדון, פז תמחק את המידע ממאגריה, ותמסור על כך הודעה למבקש המחיקה בתוך 30 ימים. זאת בכפוף לכך, שבכל מקרה, מידע הדרוש לפז לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות, יוסיף ויישמר על ידי פז (אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמשים ולחברי המועדון).

28. משתמש ו/או חבר מועדון, שעיין במידע אודותיוומצאשאינונכון, שלם, ברוראומעודכן, רשאילפנותבכתב לפז בבקשהלתקן אתהמידע.במידה שפז תסרבלבקשה,תימסר על כך הודעה למשתמש ו/או חבר המועדון, בהתאם לתקנות.

29. פז מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ומחשביה של פז, אולם אין בהם בטחון מוחלט. פז אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי למאגרי המידע המאובטחים. פז לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או כל ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאפליקציה ו/או מהאתר.

30. לתשומת לבך, השימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בתכנים שהועלו לאתר ו/או לאפליקציה ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב ו/או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.

31. גלישה או שימוש, באפליקציה ו/או באתר ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שהועלו לאתר ו/או לאפליקציה ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, הינם באחריות המשתמשים וחברי המועדון בלבד. אנו ממליצים לך להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאפליקציה ו/או לאתר.

32. פז לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לחברי המועדון ו/או למשתמשים באפליקציה ו/או באתר או למי מטעמם, אם מידע כלשהו לגביהם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כשלהו שלא בהרשאה.

33. בנוסף, ידוע ומוסכם, כי פזמפעילה מערכות ונהלים לאבטחת מידע הכלולים באפליקציה ובאתר. בעוד שקיום מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאפליקציה ו/או לאתר של פז ולשירותיה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, פז אינה מתחייבת שהשירותים באפליקציה ו/או באתר ו/או בקשר למועדון הלקוחות, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות למידע שהוזן על ידי משתמשים באפליקציה ו/או באתר.

34. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למדיניות פרטיות זו ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות הלקוחות בטלפון 9974*-או בכתובת: פז חברת נפט בע"מ / פזומט מקבוצת פז בכתובת בע"מ, יורופארק קיבוץ יקום, בנין הולנד, מס' 4, או במייל: pazcustomer@paz.co.il.