משלוחים לבית הלקוח

פז חברת נפט בע"מ ו/או yellow (להלן – "yellow") שמחות להעניק ללקוחותיה שירות משלוחים, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

השירות מותנה בהזמנה בסכום מינימלי שנע בין 75 ₪- לבין 150 ₪, בהתאם למוגדר ע"י החנות ממנה מתבצעת ההזמנה.

yellow, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירות, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 

ניתן להזמין את המוצרים אך ורק בכמות סבירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של yellow. לא ניתן להזמין במסגרת המשלוח מוצרי חשמל. 

מחירים: ללקוח תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו.

חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל.

אזור החלוקה: האזורי החלוקה יקבעו על ידי החנות ממנה מתבצעת ההזמנה

אספקה: המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי yellow לכתובת הלקוח, כפי שתימסר על ידו טלפונית.

במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ועל הלקוח לפנות למוקד שרות לקוחות על מנת לתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח חוזרים.

הלקוח יוכל לבקש השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי באם לא יהיה נוכח במקום, המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לyellow, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי. כמו כן, yellow שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

yellow תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי yellow בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. yellow תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת. 

התשלום: התשלום בגין הרכישה והשירות יתבצע באמצעות אפליקציית yellow. לאחר חיוב הלקוח ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית באמצעות האפליקציה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במצורף למשלוח.

התשלום באמצעות אפליקציית yellow בכפוף לתקנון, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באפליקציה.-

שעות פעילותשעות פעילות שירות המשלוחים מוגדרות על ידי החנות ממנה מתבצעת ההזמנה.

דמי משלוח: בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בגין אספקת מוצרים בטווח של 10-30 ש"ח, בהתאם למוגדר ע"י החנות ממנה מתבצעת ההזמנה

אי עמידת yellow במועד האספקה לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לyellow בגין האספקה ו/או את דמי השירות. yellow תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעה אחת בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל, אך זאת בכפוף להוראות כל דין המזכות את הלקוח בפיצוי. 

רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת משלוח המכיל סיגריות ו/או מוצרי טבק ו/או משקאות משכרים ו/או מוצרים יקרי ערך (על פי קביעתה של yellow) - דורשת נוכחות של הלקוח בבית בעת קבלת המשלוח, וזיהויו בתעודת זיהוי או באמצעי זיהוי אחר. 

החזרת מוצרים:

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 

במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד השירות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. 

yellow תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. yellow לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.

בכל שאלה ניתן לפנות לשירות לקוחות בטלפון:9974* שעות הפעילות של מוקד השרות לקוחות הינן בימים א'- ה' בין השעות 8:00-17:00.